Chỉ đạo, điều hành

Số 31/QĐ-UBND
Ngày đăng: (26-02-2020)

Thành lập hội đồng xét giao đất cấp giấy CNQSS đất, công nhận lại DT đất ở cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng có nguồn gốc đất trước ngày 18/12/1980

Số: 12/KH-UBND
Ngày đăng: (16-03-2020)

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020

Số : 84/QĐ-UBND
Ngày đăng: (25-05-2020)

Kiện toàn ban chỉ đạo sản xuất

Số 17/QĐ-UBND
Ngày đăng: (16-02-2020)

Thành lập ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Số: 129/QĐ-UBND
Ngày đăng: (03-09-2020)

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Số 20/KH-UBND
Ngày đăng: (03-09-2020)

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

NQ tiếp dân
Ngày đăng: (26-01-2020)

Nội quy tiếp công dân

Số 18/KH-UBND
Ngày đăng: (13-07-2020)

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng lễ công bố và đạt chuẩn huyện nông thôn mới, chào mừng Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXX, kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 02/9