Chỉ đạo của Ban NTM

XÃ TÂN DÂN RA QUÂN THÁNG CAO ĐIỂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐỢT 2

XÃ TÂN DÂN RA QUÂN THÁNG CAO ĐIỂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐỢT 2

28-05-2020
XÃ TÂN DÂN RA QUÂN THÁNG CAO ĐIỂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐỢT 2
Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

06-05-2017
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
1